Kapasite Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi

24 Ekim 2019

Kapasite Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi; Bakanlığımızın bütün projelerinin evrensel proje yönetim ilkelerine göre takibini ve değerlendirmesini yapmak ve bu hususta danışmanlık sağlamak amacıyla ihdas edilmiştir. Buna ilaveten, etkinliği arttırıcı tedbirlerin tespit edilmesini sağlamak ile Bakanlığımız iş süreçlerinin çıkartılması ve bu süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla öneriler hazırlanması da mezkûr Daire eliyle yürütülecektir. Ayrıca, Bakanlık birimlerinin koordinasyon gerektiren iş ve işlemlerin iç koordinasyonu ile Bakanlığımızın diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerinin (mali olanlar hariç) dış koordinasyonunu sağlamak da Kapasite Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi tarafından yürütülecektir. Anılan Dairenin görevleri aşağıda sıralanmıştır:
 

  1. Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
  2. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
  3. Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek,
  4. Bakanlığın yönetimi ve hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili bilgi ve verileri toplamak ve yorumlamak,
  5. Bakanlık harcama birimlerinin proje tekliflerinin üst belgelerde ve Stratejik Plan’da yer verilen hususlara uygunluğunu değerlendirmek,
  6. Bakanlık projelerinin önceliklendirilmesini sağlamak ve projelerin evrensel proje yönetim ilkelerine uygunluğunu değerlendirmek,
  7. Bakanlığın iş süreçlerinin çıkartılmasını sağlamak ve süreç iyileştirme önerileri hazırlanmasını koordine etmek,
  8. Bakanlık birimlerinin koordinasyon gerektiren iş ve işlemlerinde iç koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç olması halinde Bakanlık üst yönetimini bilgilendirmek,
  9. Bakanlığın diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerinin (mali olanlar hariç) dış koordinasyonunu sağlamak ve ihtiyaç olması halinde Bakanlık üst yönetimini bilgilendirmek,
  10. Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.