Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

24 Ekim 2019

Stratejik Planlama, Raporlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi; 5018 sayılı Kanunun öngördüğü sisteme uygun olarak planlama ve raporlama faaliyetlerini yürütecektir. Bu kapsamda; Bakanlık Stratejik Planı, Bakanlık Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Birim Faaliyet Raporu mezkûr Daire koordinasyonunda hazırlanacaktır. Ayrıca, Bakanlığımıza yöneltilen soru önergelerinin koordinasyonu da Stratejik Planlama, Raporlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi tarafından yürütülecektir. Anılan Dairenin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

  1. Ulusal kalkınma planları, yıllık program ve diğer üst politika belgeleri çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesi ve amaçlarının oluşturulmasına olanak sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
  2. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
  3. Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek ve stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
  4. İdarenin görev alanına giren konularda performans kriterleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
  5. İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
  6. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
  7. Strateji Geliştirme Başkanlığının birim faaliyet raporunu hazırlamak,
  8. E-Devlet entegrasyonu başta olmak üzere yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
  9. Soru önergelerinin cevaplandırılmasını Bakanlık adına; CİMER ve bilgi edinme başvurularının cevaplandırılmasını Strateji Geliştirme Başkanlığı adına koordine etmek,
  10. Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.