Bütçe ve Ön Mali Kontrol Dairesi

24 Ekim 2019

Bütçe ve Ön Mali Kontrol Dairesi; Bakanlığımızın bütçesinin ve kesin hesabının hazırlanmasını ve bundan doğan tüm iş ve işlemleri koordine edecektir. Mezkûr Daire tarafından ayrıca 31.12.2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın ön mali kontrol ile ilgili hükümleri yerine getirilecektir. Anılan Dairenin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

 1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak; ödenek gönderme belgesi düzenleme, tenkis, aktarma, iptal, revize ve serbest bırakma ile sair işlemleri yürütmek,
 3. Bakanlığın nakit hareketleri kapsamında ve harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda nakit ihtiyacı ile ilgili işlemleri yürütmek,
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri ve Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
 5. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek ve taşınır kesin hesabını hazırlamak,
 6. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 7. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 8. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 9. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 10. Elektronik belge yönetim sistemine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
 11. Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.