İç Kontrol ve Yönetim Hizmetleri Dairesi

24 Ekim 2019

İç Kontrol ve Yönetim Hizmetleri Dairesi; Bakanlığımızın ilgili mali mevzuatla belirlenen iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişini ilgilendiren faaliyetleri yürütecektir. Mezkûr Daire tarafından ayrıca Bakanlığımıza mali konularda danışmanlık sağlanacak ve Sayıştay Başkanlığı ile ilgili tüm iş ve işlemler koordine edilecektir. İç Kontrol ve Yönetim Hizmetleri Dairesi tarafından ayrıca, Bakanlığımızın kaynak yönetimi ve kamu zararlarına ilişkin işlemleri ile Strateji Geliştirme Başkanlığının destek hizmetleri yürütülecektir. Anılan Dairenin görevleri aşağıda sıralanmıştır:
 

  1. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takibi,
  2. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  3. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
  4. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; İç Kontrol Eylem Planlarının oluşturulması, yürütülmesi ve koordine edilmesi işlemlerini yürütmek,
  5. Kurumsal Risk Yönetimi sistematiği çerçevesinde mevcut ve olası risk unsurlarını belirlemek, değerlendirmek ve izlemek,
  6. Sayıştay Denetim Raporlarına ilişkin Bakanlığımız cevabını hazırlamak üzere birimler arasındaki koordinasyon işlemlerini yürütmek,
  7. 4458 sayılı Kanunun 221’inci maddesinde yer alan personel ödeme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve aynı maddeye göre personele ödenecek Fazla Çalışma Ücreti ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak Ek Ödeme kapsamındaki davalara ilişkin görüş vermek,
  8. Bakanlık Merkez Birimlerinin kamu zararı ve kamu alacakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  9. Strateji Geliştirme Başkanlığının; insan kaynakları, gelen-giden evrak ve arşiv işlemleri, taşınır mal yönetimi ile mal ve hizmet satın alımı faaliyetlerini yürütmek,
  10. Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.